Pravidlá obchodu

Predpisy internetového obchodu záhradného betónu

§ 1. Vlastníkom Internetového obchodu Garden Concrete je Garden Concrete Zegarek Marta

Používateľom stránky môže byť každá osoba, ktorá má viac ako 18 rokov a prečítala si pravidlá.

Používateľ sa môže na webe zaregistrovať vyplnením špeciálneho formulára, ktorý vedie k vytvoreniu používateľského účtu, ktorý umožňuje plnohodnotné využívanie webovej stránky, najmä špeciálne ponuky adresované registrovaným používateľom, možnosť sledovať stav objednávok a iné .

Registrácia používateľského účtu na webovej stránke je dobrovoľná a bezplatná. Nie je to potrebné pre štandardné používanie webovej stránky, najmä pre zadávanie a spracovanie objednávok. Na webovú stránku môžu byť pridané ďalšie služby, ktoré budú podrobne popísané.

Používateľský účet môže byť bez predchádzajúceho upozornenia zablokovaný alebo vymazaný, ak Vlastník (Správca) zistí porušenie pravidiel. Vymazaním údajov Používateľa Vlastník vymaže všetky jeho údaje obsiahnuté v databáze.

§2. Strany transakcie

 1. Nakupujúcim v Internetovom obchode Garden Concrete, ďalej len Kupujúci, je plnoletá fyzická osoba alebo firma, ktorou sa rozumie podnikajúca fyzická osoba, právnická osoba alebo iný subjekt bez právnej subjektivity.
 2. Predajcom produktov zaradených do ponuky Internetového obchodu Garden Concrete, ďalej len Predávajúci, je majiteľ firmy Garden Concrete.

§3. Daňové informácie

 1. Ceny všetkého tovaru sú netto, k cenám produktov ako sú betónové nádrže, autožľaby a záhradné pivnice budú pripočítané náklady na dopravu, pokiaľ zákazník nepožiada o vlastný odber.
  Jednotlivý zákazník z Európskej únie musí k nákladom na dopravu pripočítať DPH (23 %), spoločnosť mimo Poľska dostane faktúru s 0 % DPH a musí daň zaplatiť sama.

§4. Podmienky pre vrátenie tovaru

 1. Zákazník – ktorý je spotrebiteľom v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka, v zmysle Zákona o právach spotrebiteľov – má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní bez uvedenia dôvodu a bez vynaloženia nákladov, s výnimkou sekcie 4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť:

odo dňa prijatia dokončenej objednávky (uvoľnenia produktu),
odo dňa prevzatia poslednej časti vyplnenej objednávky Spotrebiteľom, ak je objednávka vybavovaná po častiach.
Na dodržanie lehoty stačí poslať priznanie pred jej uplynutím.

 1. Odstúpenie od zmluvy v súlade s ods 1 vyžaduje predloženie písomného vyhlásenia v lehote uvedenej v ods 1
 2. V prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov sa zmluva považuje za neuzatvorenú.
 3. V prípade odstúpenia od zmluvy (bod 1) je Spotrebiteľ povinný vrátiť tovar bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď od zmluvy odstúpil.
 4. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku používania tovaru nad rámec toho, čo je potrebné na zistenie jeho povahy, vlastností a fungovania.
 5. Priame náklady na vrátenie produktu v dôsledku odstúpenia od zmluvy znáša Spotrebiteľ.
 6. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v súvislosti so zmluvou (podľa § 38 zákona o právach spotrebiteľov), t.j. na poskytovanie služieb, ak podnikateľ plne vykonal službu s výslovným súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred poskytnutím služby informovaný o tom, že po ukončení služby podnikateľom stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

§5 Záverečné ustanovenia

 1. Tieto predpisy nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke internetového obchodu, predchádzajúce predpisy strácajú platnosť.
 2. Predložená cenová ponuka má informatívny charakter a nepredstavuje obchodnú ponuku v zmysle § 66 ods.1 Občianskeho zákonníka. Po zakúpení Vás budeme kontaktovať a v prípade potreby aktualizujeme cenu alebo pripočítame náklady na dopravu.
 3. Miesto konania súdu pri riešení prípadných sporov medzi Garden Concrete a objednávateľom je určené ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku.
 4. Vo veciach neupravených v týchto predpisoch platia ustanovenia týchto zákonov: Občianskeho zákonníka, o právach spotrebiteľov, o poskytovaní elektronických služieb ao ochrane osobných údajov.
Nákupný košík
Scroll to Top Call Now Button